Aanwezig: Voor het bestuursorgaan De heren Krikilion, Verhofstadt, De Tant, Famelart, Ergot en Cassart

Verontschuldigd: De heer Brunelle

Aanwezig: Voor de Vleugel Noord De heren Van Eesbeeck, Nelis en mevrouw Troch

Verontschuldigd: De heer Boulonne (volmacht aan de heer Nelis)

Aanwezig: Voor de Vleugel Zuid De heren Potiez, Bremeels en Simon.

Verontschuldigd: De Heer Carly (volmacht aan de heer Simon)

Verslag van de verificateurs

Wij ondergetekenden de Heren Potiez Sébastien, Bremeels Eric, Nelis Guido en Van Eesbeek Johnny hebben heden nazicht gedaan van de boekhouding van de Nationale Kaatsfederatie (NK) VZW.

De heer Fabrice Cassart (schatbewaarder) gaf steeds een spontaan antwoord op de door ons gestelde vragen, de kasstukken werden aan de hand van de boekhouding nagezien en wij konden geen onregelmatigheden waarnemen.

Wij danken in naam van de N.K. de Heer Cassart voor zijn voorbeeldig en zorgvuldig werk en vragen aan de A.V. haar dank te willen betuigen via een applaus gericht tot de Heer Cassart, de jaarrekeningen van 2021 te willen goedkeuren en de Heer Cassart te willen ontlasten van zijn beheer over bet boekjaar 2021.

Aanvaarding van de rekeningen afgesloten op 31/12/2021 en kwijting aan de bestuurders en verificateurs

De resultatenrekening 2021 die met een positief saldo van €5.636,08 afsluit, wordt goedgekeurd en de kwijting aan de bestuurders en verificateurs wordt verleend.

Aanduidingen van de verificateurs voor het jaar 2022

De huidige controleurs worden opnieuw aangeduid.

Jaarrekening 2021

Wordt aanvaard na bekendmaking van het actief en passief van de NK-FNJP en

de Heer Cassart wordt ontlast van zijn beheer over het boekjaar 2021 .

Budget 2022

Unaniem aanvaard

Ontslagen en Benoemingen

Geen

Varia

  • De huur van de zalen voor het Belgisch kampioenschap One Wall zal vergoed worden door de NK-FNJP.
volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 22/06/22 in Buizingen