Aanwezig: De heren Krikilion Cassart, Ergot, Dellaert, Famelart, Verhofstadt en

De Tant
Verontschuldigd: Brunelle (volmacht aan Famelart)

1) Goedkeuring van het PV van 18/05/2022

Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

2) Mail van de heer Florins

De mail werd behandeld en het bestuursorgaan betreurt deze gebeurtenissen, maar benadrukt nogmaals dat dergelijke gebeurtenissen moeten worden vermeld op het scheidsrechterblad.

3)Debriefing President-Cup

Het bestuursorgaan bedankt de Maatschappij Ninove-Terjoden voor hun uitstekende organisatie en de schatbewaarder zal eerstdaags de tussenkomst van € 500 storten.

4) Sportcomité & Beroepscomité

Ten gevolge van enkele problemen benadrukt men dat het Sportcomité sneller moet optreden en dat het RIO de leidraad moet blijven. Er werd eveneens beslist dat het Beroepscomité volgend jaar zal worden afgeschaft zodra het RIO is gewijzigd. Een beroep tegen beslissingen van het Sportcomité zal enkel nog bij het BAS (Belgisch Arbitrage hof voor de Sport) kunnen.

Er werd eveneens beslist om het Sportcomité van de NK-FNJP af te schaffen en één enkel Sportief Comité op te richten voor de Kaatssport in België. De heren Peltier en Krikilion worden belast met het benoemen van onafhankelijke personen (één per regio) en zo snel mogelijk dit nieuw comité samen te stellen.

5) Opslagruimte

Het FJPWB heeft een opslagruimte gehuurd en het NK-FNJP kan er indien nodig ook gebruik van maken mits een nog overeen te komen vergoeding.

6) Nieuwe bal (opzeg contract)

Het vervaardigen van de nieuwe bal wordt momenteel bestudeerd. Binnenkort moet een akkoord worden afgesloten met een nieuwe firma. De huidige Firma “Serviplast” gaat akkoord met de opzeg van het lopende contract maar vraagt toch de bestaande producten (voorraden) voor het aanmaken van de huidige bal te vergoeden (dit is contractueel vastgelegd).

7) Voorstel de heer Van Der Stricht

Het bestuursorgaan vraagt aan de heer Van Der Stricht een volledig dossier in te dienen (met de leden, activiteiten, budget...)

8) Varia

De anti-doping cel benadrukt dat dopingcontroles worden voorzien en dat locaties willekeurig zullen gekozen worden.

Een demo van de werpmachine voor ballen kan worden aangevraagd bij het secretariaat van het FJPWB.

Een vergoeding van €250 zal aan de heer Lallemant Jean-Pierre worden gestort voor het gebruik van foto’s voor o.a. de facebook-pagina.

Mail van Wieze in verband met de kwetsuur van Bert Sonck: het bestuursorgaan beslist dat hun jonge spelers uit bevordering mogen worden ingeschakeld bij sommige tornooien.

De aanmaak van de bijkomende ‘Infographics’ zal worden vergoed.

11) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering in Sirault is gepland op 22/08/2022 om 19u00.

volgend op
Vergadering van de Sportcommisie van 02/06/22 om 19h00 in Buizingen