Aanwezig:Aanwezig: De heren Krikilion, Dellaert, De Tant, Verhofstadt, Cassart, Ergot, Brunelle en Famelart.

1) Goedkeuring van het PV van 19/08/2021

• Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

2 ) Organisatie Gouden Handschoen

• Er werd een debat gevoerd, in aanwezigheid van de heren Paul Anciaux en Eric De Boer die na de eerdere beslissing van het bestuur hun standpunt wensten te verdedigen in verband met de organisatie en de stembeurten, na een eerdere beslissing hieromtrent door de RvB. In onderling akkoord werd beslist dat de beide stembeurten (nieuw systeem NK-FNJP en vorig systeem Pers) voor 50% elk zullen gebruikt worden voor de toekenning van de verschillende trofeeën.

3) Handschoen 2022 en controles

De handschoen voor 2022 zal dezelfde zijn als deze van 2021. Voor 2023 zal er nieuw model worden ontworpen.
De handschoencontroles worden in 2022 behouden zoals ze nu gebeuren. De controleurs voor 2022 zullen nog worden aangeduid.

4) Hervorming Kampioenschappen

• Bevestiging van de hervorming besproken in de vorige vergadering. In 2024 starten we een competitie (met Play-Off) met 10 ploegen in N1 en N2 en 2 reeksen van 10 ploegen in N3. Om dit te kunnen verwezenlijken gaan we naar 11 ploegen in al deze reeksen voor eind 2022.

NB: Bij eventuele stopzetting van een ploeg(en) zal men altijd eerst voorrang geven aan een reeks van 10 ploegen.

• Het kampioenschap van de 2 reeksen N3 zal door de FJPWB georganiseerd worden op basis van de geografische ligging van de deelnemende ploegen. Voor de deelname van de ploegen uit de Vleugel Noord (Kaatsentiteit Vlaanderen) in 1 van de 2 reeksen zal een samenwerkingsakkoord uitgewerkt worden door de FJPWB en de entiteit Vlaanderen, waarbij de ploegen van elke Vleugel lid blijven van hun respectievelijke Vleugel. Op basis van het kampioenschap 2021 inde Liga Vlaanderen zal Vlaanderen de mogelijkheid hebben om minstens 4 ploegen op te stellen in de toegewezen reeks van N3. Nadien zal het systeem (nog te preciseren) van behoud, stijgers en de dalen van de ploegen toewijzen in de beide reeksen.

–  N1 in 2022::

* Play Off Kampioenschap 1⁄4 F : <1-8> <2-7> <3-6> <4-5> **
* Play Off Kampioenschap 1⁄2 F – Loting van de 4 winnaars van de 1⁄4 Finale en daarna finale tussen de 2 winnaars van de 1⁄2 finale zonder belle.

**Waarbij de laagst geklasseerde ploeg uit de heen- en terugronde eerst thuis speelt (idem voor de 1⁄2 finale en finale)

* 2 dalers naar N2 na de Play-Down met de 4 laatste ploegen met behoud de helft van de punten na heen- en terugronde (6 speeldagen)

–  N2 in 2022:

Kampioen N2 na de play-Off stijgt naar N1

* Play Off Kampioenschap 1⁄4 F : <1-8> <2-7> <3-6> <4-5> **
* Play Off Kampioenschap 1⁄2 F – Loting van de 4 winnaars van de 1⁄4 Finale en daarna finale tussen de 2 winnaars van de 1⁄2 finale zonder belle.

** Waarbij de laagst geklasseerde ploeg uit de heen- en terugronde eerst thuis speelt (idem voor de 1⁄2 finale en finale)

* 3 dalers naar N3 na de Play-Down met de 4 laatste ploegen met behoud van de helft de punten na heen- en terugronde (6 speeldagen)

– N3 in 2022:

* Kampioen N3 stijgt naar N2. (Inrichting van de finale in N3 nog te bepalen).

5) Aanpassingen RIO

• Een commissie bestaande uit maximum 3 personen uit beide Vleugels zal worden samengesteld voor het nazicht en het harmoniseren van het RIO.

6) Situatie EK Franeker

  • Reservatie hotel en busjes zijn gebeurd.
    Het verder verloop van de trainingen, plaats van en uur van vertrek zal met de heer Pierre Bronchart worden besproken.
  • De scheidsrechter Thierry Brunelle wordt toegevoegd aan de delegatie met de bedoeling om nog een scheidsrechter op te leiden voor de internationale disciplines

7) Aanduiding scheidsrechters en vergoeding

  • De heer De Tant deelt mee dat hij stopt met de aanduidingen aan het einde van het jaar 2021. Een vervanger wordt later aangeduid.
  • Een aanpassing voor de vergoeding scheidsrechters gecombineerd met verplaatsingsonkosten zal voor het begin van het seizoen 2023 worden uitgewerkt. Voor het seizoen 2022 zal men de vergoeding van de scheidsrechters voor de N2 gelijk stellen aan deze van N1, (€100) waarbij de ploegen van N2 €90 betalen per wedstrijd en NK-FNJP ook €10 per gepresteerde wedstrijd in N2 op het einde van het jaar zal doorstorten.

8) Schildjes N1 en N2

  • Voor de uitreiking van de schildjes in N2 op 19/09 werd het nodige gedaan (op vraag van Hamme-Zogge).
  • Op zondag 26/09 zullen de heren Famelart en Krikilion deze op Kerksken uitreiken voor het begin van de wedstrijd (Kerksken- Thieulain).

9) Boete Sirault

De vraag om een kwijtschelding voor een gedeelte van de boete (1/4 van de boete voor de NK-FNJP) van de maatschappij Sirault werd na bespreking unaniem afgewezen.

10) Gooimachine (kaatsballen gooien)

• Een Frans bedrijf dat een machine heeft ontwikkeld voor de tennisballen te gooien is bereid gevonden om deze te ontwikkelen voor het kaatsen mits enkele aanpassingen (prijskaartje van ongeveer € 3500 per machine). Er wordt ook nog verder onderzocht of we deze machine ook in België kunnen ontwerpen. Geïnteresseerde clubs kunnen contact opnemen met het secretariaat van de NK- FNJP .

11) Budget ontwikkelen App ( tussenkomst NK-FNJP , FJPWB en Vlaanderen)

• Het voorontwerp voor het ontwikkelen van de App wordt door de FJPWB gefinancierd en na het vaststellen van het totale budget zal men percentages van de eventuele financiering over de beide vleugels en de NK-FNJP bespreken.

12) Nieuwe analyse kaatsbal

• Na verschillende klachten over de bestaande bal werd opnieuw een analyse gemaakt met oude ballen “Marlaire”. De verdere ontwikkeling zal afhangen van het budget dat nodig zal zijn.

13) Varia

De vraag om een thuiswedstrijd in zijn ploegkleuren te kunnen spelen als de bezoekende ploeg in dezelfde kleuren aantreedt zal ook in de geplande besprekingen van het RIO kunnen worden opgenomen.

Omdat er voor de wedstrijd in N2 Planois – Herdersem van 25/07 geen nieuwe datum kan worden overeengekomen door de beide ploegen werd er door het comité beslist om voor beide maatschappijen een forfait uit te spreken zonder boete en er zullen dus geen punten worden toegekend voor deze wedstrijd.

Een project voor de nieuwe statuten werden aan de Vleugels ter nazicht doorgestuurd. Voor de volgende vergadering dienen alle opmerkingen doorgegeven te worden voor verdere afhandeling.

Een aanbestedingsformulier zal worden voorzien voor de organisatie van de Super Cup voorzien op 30 april 2022.

14) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering is gepland op 25/10/2021 in Buizingen om 19u00..

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 19/08/21 in Buizingen
Comments are closed.